top of page

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym,
uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych
osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). Realizując
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej

przy ul. Piekarskiej, 130, 43-300 Bielsko-Biała.

Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się za pomocą w/wym
adresu siedziby bądź za pomocą adresu email: piotr@top.biz.pl


Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w momencie kiedy:
 nawiązujemy kontakt telefoniczny bądź mailowy w sprawie współpracy,
 przystępujemy do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia i nawiązujemy w tym zakresie współpracę.
Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku, kiedy przystępujemy do
realizacji umowy/zamówienia/zlecenia),
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w przypadku przetwarzania danych na
potrzeby księgowo-podatkowe),
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ewentualnego ustalenia,
dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta).
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie
w celu prawidłowej realizacji umowy/zamówienia/zlecenia i w zakresie obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze (pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych, osoby
oddelegowane do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, osoby i podmioty współpracujące
z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych).
Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.


Przysługuje Państwu prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych,
 jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,
przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie
wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych
Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby
wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem

mailowym/ pocztowym.


Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym
i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie
przetwarzania Państw
a danych osobowych.

bottom of page